Frenektomi

Frenektomi ya da bir diğer ifadeyle Frenetomi işlemleri, uygulama açısından farklı basamaklar içeren operasyon teknikleridir Frenektomi, maksiller santral kesici dişler arasındaki normal olmayan diastemanın düzeltilmesini içeren durumlarda olduğu gibi, alttaki kemikte bulunan ataçmanıyla birlikte frenilumun tamamen çıkartılmasıdır.

Frenetomi, frenilumun insizyonudur Her iki yöntem de kullanılmaktadır Fakat frenetomi (örneğin Frenilum ataçmanını; gingival marjin ve Frenilum arasında yapışık dişeti zonu oluşturabilmesi amacıyla yeniden konumlandırmak) periodontal kullanım amaçlar açısından da genellikle yeterli olmaktadır Frenektomi ve frenetomi, genellikle diğer periodontal tedavi yöntemleri ile birlikte uygulanır Fakat bazen ayrı operasyon teknikleri olarak da uygulanılırlar


Frenilum problemleri sıklıkla maksiller ve mandibular santral kesici dişler arasında, fasial yüzde, kanin ve premolar alanlarda meydana gelir Daha az sıklıkla mandibula’nın lingual yüzlerinde meydana gelir

Teknik: Eğer vestibül yeterince derinse, operasyon frenilum ile sınırlı kalır, fakat sıklıkla yeniden konumlandırılmış olan frenilum’a yer açabilmek amacıyla vestibülün de derinleştirilmesi gerekmektedir Bu yöntem aşağıdaki olayları içerir;

  • Operasyon alanına anestezi yapıldıktan sonra, frenilum, vestibül derinliğine sokulan bir hemostat ile tutulur
  • Hemostatın üst yüzeyi boyunca, uç kısmın ilerisine kadar uzanan bir insizyon yapılır
  • Hemostatın alt yüzeyinde de benzer bir insizyon yapılır
  • Frenilumun üçgen şeklindeki rezeksiyonu hemostat ile çıkartılır Bu olay, alttaki fırça benzeri fibröz ataçmanı kemiğin etkisine açık bırakır
  • Lifleri ayıran ve kemiği keskin olmayan parçalara ayıran horizontal bir insizyon yapılır
  • Eğer gerekirse, insizyonlar lateral olarak uzatılabilir ve labial mukoza apikal periosteuma sütürlenir Bazen, alan serbest de grefti ile kapatılabilir
  • Operasyon alanı temizlenir ve kanama durana kadar spanç ile kapatılır
  • Operasyon alanı kuru folyo ile kapatılır ve periodontal paket uygulanır
  • Paket 2 hafta sonra uzaklaştırılır ve gerekli ise yeniden uygulanır. Yeni pozisyonun da sabitlenmiş freniluma sahip sağlıklı mukozanın formasyonu için genellikle bir ay gerekmektedir.

Lingual yüzde yüksek frenilum ataçmanlarına genellikle rastlanmaz Ağız tabanındaki yapıları içermeyen bu bozuklukları düzeltmek için, istenilen seviyeye ulaşılana dek, yaklaşık olarak ataçmanın 2 mm’si, haftalık aralıklarla periodontal bıçakla, mukozadan ayrılır Operasyon alanı, tedavi arasındaki aralıklar sırasında periodontal paket ile kapatılır